Wczytuję dane...
Stary regulamin

Regulamin sklepu internetowego wieszaki24.pl

Obowiązuje do 20.08.2016r.

Przed dokonaniem zakupów proszę zapoznać się z niniejszym regulaminem.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu internetowego wieszaki24.pl jest firma OBRAMET Sławomir Płuciennik z siedzibą w 05-420 Józefów, ul.Brzozowa 7. NIP 532 001 41 82. REGON: 01421551. Organ rejestrowy: Burmistrz Miasta Józefów.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, oraz w siedzibie firmy w Józefowie przy ul. Brzozowej 7
 3. Adres poczty elektronicznej: sklep@obramet.pl. Telefon: +48 22 789 00 99 lub +48 668 240 417

ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową sklepu wieszaki24.pl, telefonicznie, mailem, bądź w siedzibie firmy.
 2. Za złożenie zamówienia uważamy wskazanie zamawianych towarów, sprecyzowanie formy płatności oraz dostawy i potwierdzenie zamówienia wciskając przycisk 'Zamawiam'.
 3. Po złożeniu zamówienia na wskazany przez klienta adres, wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem zamówienia.
 4. Wszystkie ceny w sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.Cena widniejąca przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
 5. Do każdego zamówienia jest wystawiany paragon fiskalny lub na życzenie Zamawiającego faktura VAT.
 6. Zakupione towary są dostarczane pod wskazany w formularzu zamówienia adres.
 7. Przesyłki pobraniowe poprzedzone są informacyjnym SMSem.
 8. Przedsiębiorca ma obowiązek dostarczenia produktu bez wad.

CZAS REALIZACJI I DOSTAWY ZAMÓWIENIA

 1. Realizacja zamówienia trwa przeciętnie 2 dni robocze. Do tego należy doliczyć 1-2 dni, które firma transportowa potrzebuje na dostarczenie przesyłki do adresata.
 2. Sklep ponosi odpowiedzialność za opóźnienia dostawy spowodowane zaniedbaniem firmy kurierskiej lub zagubienie przesyłki.
 3. Po stwierdzeniu zaginięcia przesyłki, sklep nie czekając na wynik złożonej do firmy kurierskiej reklamacji, niezwłocznie wyśle na własny koszt do Kupującego, zamówiony towar.

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Stosowane formy płatności to:
  • płatność u kuriera przy odbiorze przesyłki " za pobraniem "
  • płatność przelewem na konto firmy: Alior Bank 31 2490 0005 0000 4500 1078 3019
  • gotówką przy odbiorze w siedzibie firmy.
 2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty bez zbędnej zwłoki.

ZWROTY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.

 2. Sklep nie odbiera przesyłek nadanych za pobraniem.
 3. Zwrot zapłaty nastąpi przelewem na konto wskazane przez Kupującego niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dnia od dnia , w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Z informacjami dotyczącymi korzystania z prawa odstąpienia od umowy mogą się Państwo zapoznać się klikając w LINK

 5. Wzór formularza odstąpienia od umowy mogą Państwo pobrać klikającLINK


   

REKLAMACJE

 1. Reklamacje należy składać pocztą elektroniczną na e-mail: sklep@obramet.pl, osobiście,  listownie na adres firmy lub telefonicznie.
 2. Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie reklamacyjne nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że je uznał za uzasadnione.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi
  w odniesieniu do umów:
  1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany
  przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia
  od umowy;
  2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje
  kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta
  lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do
  użycia;
  5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania
  nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
  otwarte po dostarczeniu;
  6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie
  połączone z innymi rzeczami;
  7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy
  sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na
  rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub
  konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub
  dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od
  umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane
  w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów,
  gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi,
  jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło
  się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go
  przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Oferowane towary są fabrycznie nowe i objęte 12 miesięczną gwarancją producenta. Niezależnie od powyższego Klient posiada uprawnienia do reklamowania towaru z tytułu niezgodności towaru z umową.

 5. Każdy klient ma prawo do wglądu i korekty swoich danych.
 6. Dokładne  informacje odnośnie możliwości korzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w biurach oraz na serwisach internetowych powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, a także pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

  Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  • Klient ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą   do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
  •  Klient ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej.
  • Klient otrzymać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między sprzedawcą a klientem, korzystając również z bezpłatnej pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod darmową infolinią 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sklep wieszaki24.pl gwarantuje swoim klientom ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem. Dane zamawiającego wykorzystane będą wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie zostaną przekazane osobom trzecim. Sposób ich przechowywania będzie uniemożliwiał dostęp do nich osobom niepowołanym.
 2. Każdy klient ma prawo do wglądu i korekty swoich danych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

   

   

   

   

  Polityka prywatności sklepu wieszaki24.pl

  1. Kto jest administratorem danych osobowych

  Administratorem danych osobowych serwisu wieszaki24.pl (dalej Administrator) w rozumieniu Ustawy OODO, czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

  OBRAMET

  Sławomir Płuciennik

  05-420 Józefów

  ul. Brzozowa 7

  NIP:5320014182

  REGON: 014215511

  2. Jakie dane są zbierane przez właściciela strony www

  - Imię i Nazwisko

  - Adres e-mail

  - Adres (ulica, kod pocztowy, miasto, kraj)

  - Nr telefonu/faksu

  Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach sklepu wieszaki24.pl

  Dodatkowe dane zbierane przez właściciela strony www, które możesz podać jeśli chcesz otrzymać fakturę Vat (podanie ich jest dobrowolne lecz konieczne dla wystawienia faktury VAT i odbywa się za Państwa zgodą)

  - Nazwa firmy

  - Numer NIP

   

  3. W jaki sposób i w jakim celu wykorzystywane są zebrane dane

  Wykorzystujemy zebrane dane osobowe:

  1. W celu zrealizowania zamówienia, które złożyłeś w naszym sklepie internetowym, wieszaki24.pl oraz ewentualnego nawiązania z Państwem kontaktu.

  2. Do obsługi reklamacji i zwrotów towaru.

  3. W celu przekazywania Ci informacji o naszym sklepie i naszych produktach ( jeśli wyraziłeś na to zgodę zapisując się do newslettera. Zgodę możesz cofnąć w każdej chwili)

   

  4. Jak możemy się z Państwem skontaktować

  Z klientami sklepu kontaktujemy się telefonicznie, mailowo lub listownie

  5. W jaki sposób mogą Państwo dokonać zmiany danych osobowych.

  Mają państwo prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. Podane przez Państwa dane osobowe mogą zostać samodzielnie edytowane i usunięte w zakładce (Edycja konta). Mogą Państwo również zwrócić się do nas z żądaniem edycji lub usunięcia całego konta Klienta poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: sklep@obramet.pl.

  Mogą Państwo samodzielnie zrezygnować z newslettera( Moje konto àInformowanieàZapisz lub wypisz mnie z newslettera) lub poprzez wysłanie stosownej prośby na nasz adres mailowy: sklep@obramet.pl

   

  6. Informacje techniczne/ Wykorzystanie cookies

  1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki

  cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel sklepu internetowego wieszaki24.pl tj. OBRAMET Sławomir Płuciennik z siedzibą w Józefowie, przy ulicy Brzozowej 7

  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

  6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

  7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe

  informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

  9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

  Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.

   

  7. Zabezpieczenie danych

  OBRAMET Sławomir Płuciennik jako administrator równocześnie z zarejestrowaniem w GIODO zastosował odpowiednie środku techniczne i organizacyjne zapewniające skuteczną ochronę Twoich danych osobowych. Zostały spełnione wymogi określone w art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:

  · administrator danych sam wykonuje czynności administratora bezpieczeństwa informacji,

  do przetwarzania danych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych

  · prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych,

  · została opracowana i wdrożona polityka bezpieczeństwa,

  · została opracowana i wdrożona instrukcja zarządzania systemem informatycznym,

  · inne środki, oprócz wymienionych w ppkt a - e, zastosowane w celu zabezpieczenia danych:

  - środki ochrony fizycznej danych

  - środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej

  - środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych

  - środki organizacyjne:

  8. Zmiany polityki prywatności

  Polityka prywatności może ulec zmianie. O ewentualnej zmianie w polityce prywatności zostaniesz poinformowany na 14 dni przed wejściem w życie wprowadzonych zmian, poprzez zamieszczenie treści dokumentu na stronie sklepu internetowego wieszaki24.pl